Skip to main content

Fenomenologische beschrijving - Faalmechanismen WBI

Dit achtergronddocument voor ontwerp en beoordeling van primaire waterkeringen geeft een fenomenologische beschrijving van de belangrijkste faalmechanismen die de overstromingskans bepalen. Per faalmechanisme wordt het totale faaltraject van initiatie tot falen van de waterkering beschreven.

Dit document betreft de fenomenologische beschrijving van de belangrijkste faalmechanismen voor (primaire) waterkeringen. Het is in eerste instantie geschreven als achtergrondrapport bij het WBI2017. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de belangrijkste mechanismen die de waterkerende functie van waterkeringen kunnen aantasten. Deze inzichten kunnen evenzeer behulpzaam zijn als achtergrondkennis bij inspecties, het uitoefenen van de zorgplicht en het ontwerpen. Daarom is dit rapport in 2018 aangepast, ontdaan van de specifiek op de beoordeling toegesneden passages.

Dit document geeft een beschrijving van de binnen de diverse faalmechanismen vallende processen en hun visuele kenmerken, opeenvolgend optredend bij een toenemende belasting. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wat voor de verschillende faalmechanismen normaliter wordt aangemerkt als falen volgens de gedetailleerde toets in de wettelijke beoordeling (de faaldefinitie) danwel volgens de ontwerpberekening (rekenkundig falen). Doordat het totale proces tot daadwerkelijk falen van de waterkering inzichtelijk is gemaakt voor de verschillende faalmechanismen, wordt duidelijk welke processen van het faaltraject worden meegenomen in de ontwerpberekening danwel de gedetailleerde toets in het WBI. En welke processen niet worden meegewogen bij de beoordeling van het faalmechanisme: de processen na het rekenkundig falen tot aan het moment waarop de waterkering daadwerkelijk

faalt.