Skip to main content

Leggen dekzeil buitendijks

Afdichten en beveiligen van lokale beschadingingen / waterintredepunten op buitentalud als belastingbeperkende en stabiliteitsverhogende maatregel.

Beschrijving noodmaatregel

Als het buitendijkse talud lokaal beschadigd raakt, kan de intensiteit van het aan het binnentalud uittredende kwelwater toenemen. Bovendien kan de schadeplek aan het buitentalud als gevolg van langsstromend water worden vergroot.  

Waar kan het gebruikt worden?

Op het buitentalud bij lokaal beperkte beschadigingen van de bekleding als hierdoor een intredepunt voor water ontstaat en deze schade door stromend of golvend water wordt vergroot.

Afwegingskader

Het afdichten van langere dijktrajecten met folie op het buitentalud leidt niet tot een beperking van de waterindringing in de dijkkern.

Wat is er nodig? 

 • Voor de beveiliging tegen verdere schadegroei kan deze met struikgewas, rijshout, jutebanen of geotextiel worden afgedekt en met zandzakken gefixeert.
 • Lokaal begrenzde schadeplekken kunnen met folie (waterdicht dekzeil) worden afgedicht. 
 • Breedte doek 5 m, lengte doek 10 m.
 • Stalen buis als ballast
 • Zandzakken aan touwen
 • Pennen of krammen

Hoe voer je het uit?

 • Folie eerst met het ene einde aan een stalen buis of een ijzeren pijp als ballast vastzetten en oprollen.
 • Folie met het vrije einde op het talud leggen en met zandzakken of met krammen, pinnen of paaltjes op de dijkkruin fixeren.
 • Daarna folie op het talud afrollen en de zijkanten (ook onder water) met zandzakken of ander ballast fixeren. 
 • Folie moeten overlappen en worden gefixeerd met pennen of zandzakken, om te voorkomen dat wind onder het folie kan komen.
 • In het geval dat de langsstroming een agfdichting met folie onmogelijk maakt kunnen ook slap gevulde zandzakken worden geplaatst tot dat de oorspronkelijke dijkgeometrie is hersteld.
Afdichting buitendijks met doek - uitrollen (bron: WSRL)
Uitrollen doek (Bron: Waterschap Rivierenland)
Afdichting buitentalud met doek - vastzetten doek op waterlijn (bron: WSRL)
Vastzetten doek op waterlijn (Bron: Waterschap Rivierenland)
Afdichten buitentalud - Ballasten met zandzakken
Ballasten met zandzakken (Bron: Waterschap Rivierenland)
Afdichten buitentalud - overlappend
Doeken overlappend aanbrengen (Bron: Waterschap Rivierenland)
Afdichten buitentalud - gereed
Afdichting buitentalud gereed (Bron: Waterschap Rivierenland)

LET OP!

Het ingooien van zandzakken op het verzadigde buitentalud moet vanuit een geringe hoogte gebeuren om dynamische trillingen te beperken.

Is uitbreiding van noodmaatregel mogelijk?

Een uitbreiding van de maatregel in lengterichting is niet zinvol omdat dit dan geen beperkend effect meer heeft op de waterindringing in de dijk.

De maatregel kan ook binnendijks worden toegepast. Om bij overslag het intreden van het overslaande water in de dijkkern te hinderen zou ook daar beter een waterondoorlatende folie kunenn worden geplaatst. Water wat in de dijk zit kan gewoon onder het doek wegstromen.