Skip to main content

Compartimentering

Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten. Er kan sprake zijn van compartimentering van zowel land als boezem.

Wat is het?

Het hoofddoel van compartimentering is het verkleinen van het oppervlak dat overstroomd raakt, primair vanuit de gedachte dat het overstroomde oppervlak zeer bepalend is voor de schade van overstroming en voor de mate van maatschappelijke ontwrichting. Doel is dus de overstromingsrisico’s te verkleinen door de gevolgen van overstroming te beperken.

Bij regionale keringen kan gedacht worden aan compartimenteringswerken in de boezem. Dit kan door de aanwezige keringen te sluiten, maar kan ook door een compartimentering aan te brengen na of bij een dreigende doorbraak. In een boezemsysteem heeft compartimentering het doel de gevolgen van een dijkdoorbraak te beperken door de omvang van het overstromingsgebied te beperken en ter preventie door de belasting op de dijk te verminderen.

Wat doet het?

Door het aanbrengen van een compartimentering wordt het gebied, dat dreigt overstroomt te raken, verkleind. 

Hoe pas je het toe?

Er zijn verschillende soorten kunstwerken waarmee men kan compartimenteren in de boezem. Te denken valt aan balgkeringen, klepstuwen, en keersluizen.

Als noodmaatregel zou je een boezemgedeelte ook kunnen afdammen.

Hoe ziet het eruit?