Skip to main content

Erosie en afslag buitentalud door golfaanval en langsstroming

Door langsstroming en golfaanval kan het buitentalud beschadigen en de bodem van de dijk uitspoelen. Grote delen van het buitentalud en/of de vooroever kunnen daarbij verdwijnen waardoor de dijk uiteindelijk kan bezwijken.

Wat zie ik?

  • Delen van het buitentalud en/of de vooroever tonen gaten, afslag of zijn verdwenen.
  • Stroomgeulen en kolkvorming onder water.
  • Erosie van de dijkteen en/of de onderwateroever.
  • Beschadiging van de grasmat door erosie als gevolg van golfklappen en stroming op het buitentalud.
  • Instorten van graverijen.
  • Bij dijken zonder voorland (schaardijken) kan ook sprake zijn van onderspoeling en uitholling van de buitenteen.
  • Onder water is het soort en de omvang van de schade moeilijk te herkennen/in te schatten.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Door langsstroming (bijv. door langsvarende schepen), kolkend water en golfaanval (golfklap) - al dan niet in combinatie met drijfvuil en/og zware regenval - kunnen grote delen van het buitentalud of de vooroever afslaan. Hierdoor spoelt de ondergrond weg waardoor water onbelemmerd kan indringen. Zo kan de dijk sneller verweken, instabiel worden en uiteindelijk bezwijken.

De bekleding van het buitentalud is beter in staat om golven en stroming te weerstaan dan de de lagen eronder. Als de bekleding beschadigd is, zal de rest van de dijk dus veel sneller aangetast worden.

Door verregaande golfslag en golfoploop kunnen grote stukken van de grasbekleding eroderen, waardoor het grondlichaam van de kering kan uitspoelen en daarmee de stabiliteit van de kering in gevaar komt.

Waar zit de schade?

Dit schadebeeld is kenmerkend voor zee- en rivierdijken. Het zal bij boezemkades nauwelijks optreden, tenzij golfslag zich fors kan ontwikkelen door een grote strijklengte.

Hoe ziet het eruit?

Golvende langsstroming
Golvende langsstroming
Erosie buitentalud
Erosie buitendtalud

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/