Skip to main content

Erosie kruin, binnentalud en binnenteen

Door overloop, overslag of zware regenval kan erosie van de grasbekleding optreden ter plaatse van de kruin, het binnentalud en/of de binnenteen (zie ook onder beschadigingen!)

Wat zie ik?

De bekleding van de waterkering raakt als gevolg van overslaand of overstromend water beschadigd. Er kunnen gaten en geulen ontstaan. Als dit ter plaatse van het binnentalud of binnenteen plaatsvindt dan kan ook het faalmechanisme micro-instabiliteit ontstaan. Hierbij treedt water samen met materiaal uit de kern van de waterkering waardoor de kleibekleding gaat afschuiven.

Waar zit de schade?

Erosie treedt daar vooral op waar overslaand water vat krijgt op een al slechte bekleding (beschadiging aan grasmat), bij vertappingen door vee, bij opritten, op de overgang gras naar wegverhardingen, bij beplantingen of afrasteringen, rondom huizen, trappen en andere niet waterkerende objecten op de dijk 

Wat is de oorzaak?

Oneffenheden in het talud vormen een aangrijpingspunt voor erosie. Rond niet waterkerende objecten, bomen, overgangen in de bekleding en andere obstakels is de grasmat veelal zwakker. Het overslaande water kan op deze plaatsen ook worden opgestuwd, waardoor het sneller gaat stromen.

Hoe ziet het eruit?

Potentieel angrijpingspunt voor erpsie bij overgang naar wegverharding
Potentieel gevoelige plek voor erosie

Meer weten?

Kijk dan op https://digigids.stowa.nl/