Skip to main content

Beschadiging door menselijke activiteiten

Door menselijke invloed (werkzaamheden, aanvaring, vandalisme) kunnen beschadigingen optreden.

Wat zie ik?

  • Geroerde grond, graafwerkzaamheden, een wond in de graszode of bekleding, bijv. door het slaan van palen of een afrastering.
  • Een vaartuig ligt tegen een waterkering aan.
  • Beschadigingen en /of ontbrekende onderdelen aan mobiele keringen.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

  • Ontgravingen, boringen of sonderingen door menselijk handelen aan of in nabijheid van de waterkering kunnen deze beschadigen. Bij open ontgravingen wordt geen tegendruk aan een afschuivend talud gegeven.
  • De waterkering kan door graverij direct instabiel raken. Geroerde grond vormt een verzwakking. Ook na langere tijd vormen toegedekte ontgravingen nog een zwakke plek in de waterkering. Door het ontbreken van een goede afsluitende laag infiltreert water gemakkelijk in de lossere grond en hoopt zich vervolgens in het voormalige gat op, waardoor de weerstand tegen afschuiven in de grond vermindert. 
  • Het oppervlak is dan bijzonder kwetsbaar voor erosie, kwel en voor zanduitspoeling uit de ondergrond.
  • Door deze menselijke activiteiten kunnen faalmechansimen worden getriggerd.
  • Schepen kunnen door sterke wind, stroming en golfslag in de richting van de dijk uit koers cq. op drift raken. Ook is door hoge waterstanden de vaargeil moeilijker te zien. Een vaartuig dat tegen de waterkering vaart, kan ernstige schade veroorzaken. Ook de golven die door de scheepvaart worden veroorzaakt kunnen het buitentalud van de dijk beschadigen. Wanneer een vaartuig probeert los te komen, kan dit de schade aanmerkelijk verergeren.
  • Vandalisme en diefstaal  kunnen de waterkerende functie van een mobiele waterkering sterk belemmeren. Dit geldt ook voor aarijdingen door wegverkeer.
  • Hoge verkeerslasten - vooral vrachtverkeer op een verzadigde dijk - kan tijdens hoogwater schade aan de dijk veroorzaken. De aanwezigheid van zwaar materieel op de waterkering is daarom tijdens hoog water niet gewest, tenzij onder toezicht van het waterschap.

Waar zit de schade?

Te denken valt aan werkzaamheden dichtbij de dijk (in uitvoering of kort geleden uitgevoerd) zoals het ploegen van de grond, graven aan de binnenteen of pas toedekken. Daarnaast beschadigingen aan de bekleding, het slaan van palen, het uitvoeren sonderingen en/of boringen zonder goede afdichting van de gaten met klei achteraf, etc.

Bovendien achtergelaten materiaal bij de dijk, dat bij stromend hoogwater beschadigingen aan bekleding/graszode kan veroorzaken door stromingsconcentraties of de slijtende werking als drijfvuil.

Door vandalisme en diefstaal kan afbreuk worden gedaan aan de waterkerende functie van demontabele waterkeringen.

Hoe ziet het er uit?

 

Aanvaring van een schip tegen het buitentalud
Aanvaring

Meer weten?

Kijk dan op http://digigids.stowa.nl/