Skip to main content

Verweking

Verweking treedt op doordat water door de dijk stroomt. Via de zandlagen onder en in het dijklichaam komt dit water in de kleilaag van het binnentalud en/of -teen. Omdat klei slecht doorlatend is, duurt het verweken enige dagen.

Wat zie ik?

Het binnentalud, de binnenteen of de berm van de dijk is sterk vernat. De ondergrond is drassig. Het water treedt uit de waterkering en stroomt naar beneden. Op de binnenteen zijn plassen te zien.

Veelal is verweking het eerst te zien bij de binnenteen. Soms lijkt het of er olie op het water ligt. Dit is ijzer, wat duidt op water dat uit de ondergrond komt. Ook de aanwezigheid van riet duit op verweking.

Verweking is moeilijk waar te nemen in een vroeg stadium. Als de grond verzadigd is en het water blijft op het maaiveld staan, moet men rekening houden met verweking. De grond veert of schud dan als men stampt. Daarbij komt water uit de grond naar boven. Het maaiveld krijgt een hobbelige vorm, graspollen worden omhoog gedrukt of de sloot wordt dichtgedrukt. Daardoor wordt de sloot smaller terwijl in het talud scheuren ontstaan.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

De waterstand in de waterkering loopt op en de waterdruk neemt daardoor toe. Het water drukt zich als het ware naar de binnendijkse kant. Als gevolg van overdruk neemt de samenhang van grond in de waterkering af en wordt daarmee zwakker. De afdekkende kleilaag wordt minder sterk en de kans op een afschuiving neemt toe. Het uittredende water (kwel) kan fijne gronddeeltjes en zand meenemen, waardoor de waterkering verzwakt.

Waar zit de schade?

Bij het binnentalud, de binnenteen of de berm van de dijk.

Bij een boezemkade waarop een wegconstructie aanwezig is, treedt verweking relatief vaak op omdat als gevolg van het periodiek ophogen van de kade, de fundering van de weg tot ver onder gemiddeld boezempeil aanwezig is. Hierdoor is de kern van de dijk relatief doorlatend. Dit in combinatie met het hoge verval wat een boezemkade dagelijks moet keren en de relatief geringe afmetingen van de kade leidt er veelal toe dat er water door de dijk heen sijpelt wat kan leiden tot verwekingssignalen in de teen van de waterkering.

Hoe ziet het eruit?

Verweking icm verzakking
Verweking