Skip to main content

Verdroogde of verbrande grasmat

Als gevolg van lang aanhoudende droogte kan de grasmat verdrogen en in brand vliegen.

Hoe ziet het er uit?

Een verdroogde grasmat is herkenbaar aan een gelige kleur, kale plekken of droogte scheuren. Na brand is de grasmat zwart geblakerd.

Droogte in combinatie met hoogopgaande begroeiing leidt tot scheurvorming en kan bij veenkaden tot lokale verzakkingen rond bomen en struiken leiden.

Wat zijn oorzaak en gevolg?

Door langdurige droogte raakt de grasmat beschadigd en neemt de erosiebestendigheid af. Als een grasbekleding beschadigd raakt door brand kan dit de erosiebestendigheid ernstig aantasten. De toplaag is dan zeer slecht doorworteld en heeft een lage bedekking met veel open plekken. Na het verbranden van de bekleding ontstaat een vegetatie van ruigtekruiden waarbij de klei in de toplaag bestaat uit losse, kruimelige aggregaten die zeer gemakkelijk worden weggespoeld.

De stabiliteit van een veenkade kan door uitdroging ongemerkt afnemen. Met name bij veenkaden speelt probleem van opdrijven als gevolg van uitdroging. De kade krimpt als gevolg van uitdroging. Aan het oppervlak leidt dit tot scheurvorming. Ook onder de freatische lijn neemt het watergehalte van het veen af waardoor een volumeverkleining optreedt. De schuifweerstand neemt hierdoor af. De verdroging van kade wordt voor een groot deel veroorzaakt door de transpiratie van gewas op de kade en in mindere mate door verdamping aan de lucht.

Daarnaast kan door droogte de toplaag van het talud scheurvorming vertonen (krimpscheuren) waardoor de doorlatendheid van de bekleding toeneemt. De scheuren kunnen zich na een periode van neerslag vullen met water waardoor lokale (talud) instabiliteiten kunnen optreden.

Als gevolg van brand geblakeerde graszode
Kale plekken bij een door brand geblakeerde graszode
Afschuiving Veenkade Wilnis a.fg.v. droogte (bron: Deltares)
Afgeschoven veenkade bij Wilnis als gevolg van lang aanhoudende droogte