Skip to main content

Instabiliteit door infiltratie

Door infiltratie bij golfoverslag of overloop kan de bekleding op de kruin en het binnentalud verzadigd raken. Het water infiltreert van buiten naar binnen, dus in de dijkkern. De waterspanningen in de dijk nemen toe, waardoor de gronddeeltjes minder vast op elkaar drukken en de sterkte van de dijk afneemt. Dit kan leiden tot het afschuiven en/of verweking van een deel van het binnentalud.

Welke andere faalmechansimen kunnen nog optreden?

Naast infiltratie zal een deel van het overslagwater via het binnentalud afstromen. Hierdoor kan erosie van het al dan niet verzadigde binnentalud optreden.

Indien er sprake is van een significante hoeveelheid golfoverslag (meer dan 0,1 l/s/m), dan zal het mechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ maatgevend worden boven het mechanisme ‘micro-instabiliteit’.