Skip to main content

Kwelkade

Een kleine hulpdijk aan de teen van het binnentalud om bij sterke kwel het waterpeil in de kwelkade ter verhogen.

Wat is het?

Een kleine hulpdijk uit zandzakken of een zandzakconstructie in kamvorm aan de binnenteen die het kwelwater kan opvangen en hiermee ook een tegendruk kan vormen.

Wat doet het?

Deze kwelkade heeft naast het vormen van tegendruk ook het voordeel dat het kwelwater opgevangen wordt en niet tot overlast leidt in het achterliggende gebied.

Waar kan het gebruikt worden?

Wanneer sprake is van kwelvorming of het ontstaan van meerdere wellen op het maaiveld (achterland) kan een kwelkade worden aangelegd. 

Een grotere kwelkade kan ook het ontstaan van zandmeevoerende wellen vanuit de diepe ondergrond helpen tegen te gaan of het uitspoelen van grond uit de dijkkern te stoppen.

Hoe pas je het toe ?

Bij meerdere uittredepunten van troebel kwelwater uit de dijkteen is het gunstiger de kwelkade kamvormig op te bouwen.

Hoe ziet het eruit?

 

Kwelkade met daarin opkistingen (bron: Rijkswaterstaat)
Grote kwelkade met daarin opkistingen voor zandmeevoerende wellen (bron: Rijkswaterstaat)
Halfronde kwelkade tegen de binnen teen aan (bron WSAM)
Halfronde kwelkade tijdens een oefening (bron: Waterschap Aa & Maas)

Relatie met andere faalmechanismen

Kwelkaden worden toegepast om piping en microstabiliteit tegen te gaan. Zij kunnen ook in combinatie met steunconstructies aan het binnentalud en de dijkteen worden toegepast, waarbij de zandzakconstructie (kam) op het talud ook de stabilisatie van het talud tegen afschuiving kan dienen.

Welke aanvullende noodmaatregelen zijn mogelijk?

Sterk zandmeevoerende wellen kunnen bovendien worden opgekist. 

Voor een betere drainage/waterafvoer uit de dijkkern kunnen onder de stabiliserende zandzaksteunconstructies op het dijktalud eerst roosterachtige elementen van rijshout worden geplaatst.